VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

КАПАЦИТЕТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Аутори:
1. Милан Тешић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Милија Радовић, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Милка Дубравац, Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Управљање безбедношћу саобраћаја је сложен поступак која захтева координасано деловање свих субјеката система како на националном тако и на локалном нивоу. Заједничка циљ свих субјеката јесте приближавање постојећег стања дефинисаном жељеном стању. Главни канал координације између националног и локалног нивоа је трасиран у оквиру надлежности Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске у складу са препорукама Уједињених нација док се комуникација са осталим субјектима система безбедности саобраћаја одвијају у оквиру њихових појединачних надлежности. Јачина комуникације између различитих нивоа система безбедности саобраћаја највише зависи од капацитета у јединицама локалних самоуправа (ЈЛС). Представници ЈЛС треба да обезбеде ефикасано и безбедно кретање грађана са циљем развоја одрживе урбане мобилности. Да би се постигли што бољи резултати неопходно је јачати капацитете безбедности саобраћаја. Први корак у јачању капацитета ЈЛС јесте јачање професије безбедности саобраћаја. Када се ниво професије подигне на задовољавајући ниво, тада се може кренути у израду стратегија, акционих планова и реализацију краткорочних односно дугорочних циљева за унапређење безбедности саобраћаја. Затим, први и прави резултати се могу очекивати тек кад се професија убеди доносиоце одлука колико је важан проблем безбедности саобраћаја. У раду je урађено истраживање и анализа капацитета јединица локалне самоуправе у области безбедности саобраћаја са освртом на стратешке документе и акционе планове, законску и подзаконску регулативу, начин финансирања безбедности саобраћаја, стручно усавршавање запослених и сл. Упоредном анализом обухваћене су 64 јединице локалне самоуправе у Републици Српској, а период анализе обухвата 2017. годину. Резултати су показали ниво капацитета безбедности саобраћаја на локалном нивоу и дате су кључне препоруке за развој и јачање ових капацитета.

Кључне речи:
безбедност саобраћаја,капацитет,јединице локалне самоуправе,јачање професије

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
63 - 72

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab