VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

УТИЦАЈ МАСЕ И СТАРОСТИ ВОЗИЛА НА СУБЈЕКТИВНИ ОСЕЋАЈ БЕЗБЕДНОСТИ ВОЗАЧА У ВОЗИЛУ

Аутори:
1. Ђорђе Петровић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Мијаиловић Радомир, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Далибор Пешић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Апстракт:
Како би постали што атрактивнији на тржишту произвођачи се труде да праве што безбеднија возила. У циљу оцењивања безбедности нових возила покренут је велики број програма (нпр. Euro NCAP, USNCAP, ANCAP, JNCAP итд.) који се баве овим питањем. Главни недостатак ових програма је што резултати у строго контролисаним условима не морају да важе и у реалним ситуацијама. Са друге стране, запоставља се и чињеница колико возачи доживљавају своје возило безбедним. Маса и старост возила су у литератури препознате као величине које имају значајан утицај на безбедност возила. У прилог томе говори и закључак према коме повећање масе возила запоследицу има смањење ризика од настанка повреде возача у саобраћајним незгодама. Такође, утврђено је да за сваку годину старења возила, ризик од учешћа возила у саобраћајној незгоди расте за 1,5%. Из тога разлога у овом раду истраживан је утицај масе, старости и габаритних димензија возила на субјективни осећај безбедности возача у возилу. Резултати добијени факторском и регресионом анализом показују да возачи нису довољно свесни утицаја посматраних карактеристика возила на њихову безбедност. Овај податак указује да је потребно спровести мере које ће подићи свест становништва о утицају карактеристика возила на безбедност саобраћаја.

Кључне речи:
возила,маса,старост,возачи,безбедност саобраћаја

Тематска област:
Безбједнија возила

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
167 - 176

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab