VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

АНАЛИЗА УТИЦАЈА СТРЕСА НА ПОНАШАЊЕ У ВОЖЊИ КОД МЛАДИХ ВОЗАЧА

Аутори:
1. Миљан Лазаревић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
2. Marjana Čubranić-Dobrodolac, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia


Апстракт:
Млади возачи су склонији агресивнијем понашању у току вожње, такође млади возачи су склонији грешкама у односу на старије возаче. Перцепција младих возача често зна да буде ометена многим утицајним факторима, један од утицајнијих фактора је стрес возача. Вожња захтева константно одржавање пажње на задатке који се испостављају у току вожње, као и брзо реаговање возача у новонасталим опасним ситуацијама, на ове карактеристике вожње негативно може утицати искуство возача, али и ниво претрпљеног стреса пре вожње или у току вожње. С обзиром да је стрес препознат као негативни утицајни фактор на вожњу, управо из тих разлога је тема овог рада. У резултатима истраживања је приказано да су млади возачи приказали агресивније понашање у току вожње, као и да је већи утицај тражења узбуђења код младих возача. Пошто су млади возачи склонији ризичном понашању, а свако ремећење пажње или негативан утицај негативније ће се одразити на њихову вожњу него код возача са дужим возачким искуством (старији возачи). У раду ће бити представљени резултати анкете која је спроведена међу млађом популацијом возача. Одговори испитаника су бележени, а касније је извршено њихово поређење и приказани су карактеристични резултати, везани за утицај стреса на вожњу.

Кључне речи:
Стрес,млади возачи,понашање,анкетно истраживање

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab