VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

РАЗВОЈ МЕТОДА ЗА САМОПРОЦЕНУ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ

Аутори:
1. Борис Антић, Serbia
2. Марко Маслаћ, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu; Kosovska 8, Kragujevac, Srbija, Serbia


Апстракт:
Проучавање понашања учесника у саобраћају могуће је спровести методом самопроцене. Метод самопроцене, у складу са опште прихваћеном дефиницијом метода, представља смишљено и планско поступање ради достизања унапред постављеног циља. Циљ метода самопроцене представља добијање знања о понашањима учесника у саобраћају на дефинисаном подручју. Развијени метод, приказан у раду, веома је сложен јер се састоји из низа процедура које је неопходно спровести. Чине га шест основних корака неопходних за добијање поузданих и квалитетних података, а сваки корак је систематизован и има велики утицај на крајњи резултат. Mетод самопроцене заступа мултидисциплинарни приступ у истраживањима у безбедности саобраћаја, а оваквим приступом добијају се објективни резултати мерења понашања учесника у саобраћају, што говори и о практичној употребљивости овог алата. Имајући у виду да је предложени метод показао своју функционалност у истраживањима спроведеним на територији Републике Србије, предлаже се коришћење овог јединственог, унифицираног метода за самопроцену понашања учесника у саобраћају и на осталим подручјима из окружења.

Кључне речи:
Понашања,учесници у саобраћају,метод самопроцене,алат,безбедност саобраћаја

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
105 - 114

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab