VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

ГУСТИНА ПРИСТУПНИХ ТАЧАКА ВАНГРАДСКЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ-АНАЛИЗА СЛУЧАЈА ИНДИКАТОРА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Аутори:
1. Мирослав Ђерић, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Зоран Андрић, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Путна мрежа, односно путеви представљају значајне ресурсе и најважније јавне инвестиције једне земље.Свака саобраћајна дионица има двоструки задатак, да обезбиједи ефикасно саобраћајно повезивање и у исто вријеме омогући приступачност до локација у непосредном окружењу пута. Ови задаци су контрадикторни, те је потребно рационално уравнотежење истих. Наиме, достизање захтијеване ефикасности и очување безбједности у саобраћајном току има за посљедицу већу контролу приступа, а супротно повећан број приступа по километру пута негативно утиче на безбједност учесника и смањење самог капацитета пута. Густина приступа за ванградску путну мрежу, односно број приступа по километру пута је један од индикатора безбједности саобраћаја који мјери квалитет ванградске путне мреже са аспекта безбједности саобраћаја. У складу са наведеним дат је примјер мјерења индикатора безбједности саобраћаја „густина приступа за ванградску путну мрежу односно број приступа по километру пута“, на саобраћајним дионицама на два магистрална правца у Републици Српској, и то: на дионици „Хан Дервента-Мокро“ на магистралном путу М19 и на дионици “Добој-Шешлије“ на магистралном путу М17. Резултати мјерења овог индикатора треба да дају реалну слику постојећег стања безбједности путне мреже на саобраћајним дионицама које су биле предмет мјерења и колико исте омогућавају безбједно кретање учесника у саобраћају. Циљ рада јесте промовисање и приказ мјерења једног од индикатора путне мреже „густина приступа за ванградску путну мрежу, односно број приступа по километру пута“, која представља незаобилазан фактор безбједности саобраћаја.

Кључне речи:
Индикатори безбједности саобраћаја,путна мрежа,контрола приступа

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
47 - 52

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab