VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници


25 - 26.10.2018.

НОВИ КОНЦЕПТ АНАЛИЗЕ КРЕДИБИЛИТЕТА ОГРАНИЧЕНИХ БРЗИНА

Аутори:
1. Владан Тубић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia
2. Немања Степановић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Miloš Petković, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia


Апстракт:
Брзина саобраћајног тока представља један од главних узрока повећаног ризика од саобраћајних незгода и тежих последица, па због тога представља један од кључних фактора на који треба деловати у циљу повећања нивоа безбедности. Постављање ограничења је део система управљања брзинама, али неадекватно постављање ограничења у великој мери утиче на непоштовање истих. У овом раду је коришћењем аналитичких модела и метода, први пут представљен нови концепт анализе кредибилитета ограничених брзина, који је базиран на анализи експлоатационих брзина у функцији различитих класа протока. Укупно је анализирано 17 деоница са разичитим карактером саобраћајнiх токова који се на њима реализују, од којих је на једној спроведено теренско истраживање. На основу резултата утврђено је да су на овај начин добијене вредности брзина ближе вредностим 85. перцентила брзине и вредностима брзине којима се крећу возачи у оквиру циљне групе на коју треба усмерити фокус и коју треба прилагодити систему управљања брзинама. На основу наведеног, закључује се да нови концепт представља адекватну меру за испитивање кредибилитета и дефинише основ за унапређење модела за прорачун експлоатационих брзина.

Кључне речи:
кредибилитет ограничења,експлоатационе брзине,управљање брзинама,меродавни проток

Датум пријаве сажетка:
20.10.2018.

Конференцијa:
VII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

Странице у зборнику:
37 - 46

Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab