https://www.high-endrolex.com/10

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници - confOrganiser.com

VIII Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној заједници

24 - 25.10.2019.

Министарство саобраћаја и веза - Агенција за безбједност саобраћаја Републике СрпскеЗмај Јове Јовановића 18
78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Телефон: +387 51 220330
Факс: +387 51 220333
info@absrs.org

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, као управна организација у саставу Министарства саобраћаја и веза, основана је Законом о безбједности саобраћаја Републике Српске ( „Слжбени гласник РС“, број 63/11 ), одлуком Владе Републике Српске („Службени гласник РС“, број 88/11). На сједници Владе Републике Српске од 29. септембра донешено је Рјешење о постављању вршиоца дужности директора Агенције („Службени гласник РС“, број 100/11) које је ступило на снагу 11. октобра 2011. године, што представља датум почетка рада Агенције. У циљу подстицања превентивних и других активности у области безбједности саобраћаја, основан је Савјет за безбједност саобраћаја као савјетодавно тјело Владе Републике Српске. Техничко административне послове Савјета обавља Агенција. Према Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста у Агенцији („Службени гласник Републике Српске“, број 13/12) предвиђено је једно одјељење и три одсјека.

НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ:

Дјелокруг рада, надлежност и задаци Агенције утврђени су Законом о безбједности саобраћаја Републике Српске. Агенција за безбједност саобраћаја врши стручне и друге послове који се односе на:

организовање и континуирано усавршавање система безбједности саобраћаја у Републици Српској подстицање,
подршку и координацију рада свих субјеката у систему безбједности саобраћаја, а посебно органа управе Републике, јавних предузећа, органа локалне самоуправе, стручних и научноистраживачких организација и институција, невладиних организација и других заинтересованих субјеката,
промоција безбједности саобраћаја, развој и унапређење теоретских и практичних знања и понашања повезаних са безбједношћу саобраћаја,
припрема нацрта стратешких докумената, оцјене и праћење провођења усвојених стратешких докумената, преглед и корекција предложених Стратегија,
програма и Акционих планова субјеката у систему безбједности саобраћаја припрема подзаконских аката, стандарда и смјерница који се тичу безбједности саобраћаја, финансирање активности везаних за безбједност саобраћаја,
управљање базама података од значаја за безбједност саобраћаја у Републици, подршку научноистраживачким институцијама, контролу и оцјењивање медијских активности – кампања у безбједности саобраћаја, лиценцирање физичких и правних лица за ревизију и провјеру путева с аспекта безбједности саобраћаја RSA i RSI. извјештавање Владе и Савјета за безбједност Републике Српске о стању безбједности саобраћаја, идентификованим проблемима у систему безбједности саобраћаја,те планираним и спроведеним мјерама за унапређењем и побољшањем стања безбједности саобраћаја учешће и организација међународних конференција и скупова у оквиру дјелокруга Агенције врши анализу опасних мјеста на путу и предузима мјере за отклањање опасних мјеста у складу са стручном анализом и појединачним пројектом у случају саобраћајне незгоде са погинулим лицима излази на лице мјеста и врши дубинску анализу, како би сагледао околности и могуће узроке настанка саобраћајне незгоде, те предлаже евентуалне мјере техничко административне послове Савјета.


44.76957, 17.18467 Како доћи до организатора: Одштампај

Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab

https://www.high-endrolex.com/10