VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ НАЦИОНАЛНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Аутори:
1. Miroslav Rosić, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Serbia
2. Svetlana Miljuš, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије::, Serbia
3. Andrijana Pešić, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Serbia
4. Jelena Milošević, Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, Serbia


Апстракт:
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије управља Интегрисаном базом података о обележјима безбедности саобраћаја на националном нивоу, а податке из базе података нуди јавности кроз посебну интернет апликацију (WEB GIS Апликацију). Развојем таквог централизованог решења, Агенција помаже свим, а посебно најмањим локалним самоуправама које најчешће немају довољно сопствених капацитета за квалитетно управљање на основу података. Постојање свих техничких аспеката једног комплексног система (како у хардверском, тако и софтверском смислу) на нивоу Агенције за безбедност саобраћаја, представницима локалних самоуправа омогућава да користе прилагођено једноставно апликативно решење без потребе за познавањем начина на који целокупан систем функционише. Имајући у виду да локалне самоуправе у Републици Србији имају одређена наменска средства за подизање нивоа безбедности саобраћаја, неопходно је да одлуке о трошењу тих средстава буду базиране на подацима – на доказаним чињеницама. Основни предуслов за доношење одлука на основу података је да подаци буду доступни. Прва верзија апликације је развијена у току 2015. године. До краја 2016. године извршена су значајна унапређења прве верзије апликације. У раду су описане предности и недостаци развоја националне базе података о обележјима безбедности саобраћаја и посебне апликације за извоз и анализу података, указано је на значај управљања на основу података и описани су доступни скупови података о обележјима безбедности саобраћаја.

Кључне речи:
база података, управљање, безбедност саобраћаја, апликација, ГИС

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
14.07.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад Презентација

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab