VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

ПРОЦЕС ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА– СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЗА ГРАД БЕОГРАД

Аутори:
1. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
2. Filip Filipovic, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
3. Slaviša Gajić, Управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, Serbia


Апстракт:
Стратегија безбедности саобраћаја није документ, већ процес. Од степена прихваћености ове идеје зависи квалитет израде стратегије, реално сагледавање постојећег стања и разумевање проблема безбедности саобраћаја, одмереност квантификованих циљева, реалност мера, усаглашавања и доношења документа стратегије, као и успешност спровођења. Успешна пракса у безбедности саобраћаја указује на значај постојања стратешког управљања безбедношћу саобраћаја, заснованог на подацима и науци, а које има јавно исказану јасну и искрену политичку подршку – печат демократски изабране власти. Процес припреме и доношења стратешких докумената – политике безбедности саобраћаја, стратегије и акционих планова јесте демонстрација успешног управљања системом безбедности саобраћаја. У овом процесу, од кључног је значајада најважнији субјекти буду укључени већ у првим фазама припреме стратешких докумената. Стратешки документи ће бити квалитетнији и њихово спровођење успешније, ако су носиоци најважнијих овлашћења учествују у краирању најважнијих елемената стратегије безбедности саобраћаја. Град Београд је препознао значај и могућности стратешког управљања безбедношћу саобраћаја и покренуо процес израде студије чији је циљ припрема предлога Стратегије безбедности саобраћаја на путевима и улицама града Београда, у периоду 2017-2020. Стратегија је базирана на подацима и науци, односно врло обимним истраживањима, прегледу стратешких докумената у свету, Србији и Београду. Урађена је детаљна анализа правног оквира, анализа институционалних капацитета, истраживања и анализа ставова и понашања значајних за безбедност саобраћаја, истраживање и анализа индикатора безбедности саобраћаја и анализа саобраћајних незгода и њихових последица. У свим активностима активно су учествовали представници најважнијих субјеката, што би требало да буде гаранција да је стање добро сагледано, проблеми добро дефинисани, циљеви добро одмерени, предложене оптималне контрамере и да ће сви бити посвећени достизању зацртаних циљева. Ово може бити добар пример за све друге локалне заједнице.

Кључне речи:
стратегија, Град Београд, безбедност саобраћаја, процес

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
30.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab