VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Аутори:
1. Ведран Вукшић, Центар за безбедност саобраћаја, Serbia
2. Тијана Иванишевић, JP PUTEVI SRBIJE , Serbia


Апстракт:
У последње време све већи број земаља се, услед пораста коришћења моторних возила и њиховог доприноса озбиљним еколошким, економским и здравственим проблемима, окреће ка алтернативним видовима превоза као што су јавни превоз и бициклизам. Развијене земље света, а посебно оне које имају географских и климатских повољности за развој бициклистичког саобраћаја, одавно су препознале користи које се могу остварити употребом бицикла као превозног средства, а посебно мотивисањем оних корисника који користе индивидуални превоз путничким аутомобилима ка широј употреби бицикла. Безбедност представља основни предуслов за експанзију бициклистичког саобраћаја и његовог промовисања као свакодневног вида транспорта. Искуства у бројним европским градовима су показала да се унапређењем услова за одвијање бициклистичког саобраћаја значајно повећава број бициклиста и путовања бициклом. Бициклисти у Београду су суочени са великим бројем потешкоћа. Пре свега не постоји адекватна инфраструктура која би одговорила на потребе бициклиста и бициклизам учинила сигурном и привлачном активношћу. Предмет истраживања представља анализа карактеристика бициклистичког саобраћаја на територији градске општине Врачар са посебним освртом на планирање и пројектовање бициклистичких саобраћајница. У оквиру рада представљена је анализа постојећег стања саобраћајне инфраструктуре на територији градске општине Врачар, анализа безбедности бициклиста у саобраћају, идентификација проблема и циљева, анализа могућности развоја бициклистичке инфраструктуре и представљене су мере за унапређење безбедности ове рањиве категорије учесника у саобраћају.

Кључне речи:
бициклизам, врачар, бициклистички коридори, одрживи развој, алтернативни превоз

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
29.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab