Заштита приватности и значај видео надзора за безбедност саобраћаја у Републици Србији

Аутори:
1. Nataša Tomić-Petrović, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Борис Антић, Serbia


Апстракт:
Саобраћајне незгоде спадају у 5 најчешћих узрока смрти у свету, а фактор човек у највећој мери доприноси настанку саобраћајних незгода.Имајући то у виду, развој свести, позитивних ставова који воде ка безбедном понашању учесника у саобраћају је основ за успешно управљање безбедношћу саобраћаја. Поред едукације, уравнотежена репресија је такође од суштинског значаја за креирање безбедног саобраћајног система. Наиме, повећање субјективног ризика код учесника у саобраћају да ће прекршај бити откривен и санкционисан је једна од мера која највише доприноси повећању нивоа безбедности саобраћаја. Закон o безбедности саобраћаја на путевимау Републици Србији међу посебним мерама и овлашћењима која се предузимају ради спречавања угрожавања безбедности учесника у саобраћају, односно омогућавања одвијања саобраћаја у члану 278. предвиђа и снимање саобраћаја и учесника у саобраћају коришћењем одговарајућих средстава као и документовање прекршаја и других деликата у саобраћају. Са друге стране, неопходно је имати у виду и приватност и заштиту података о личности и створити потребне нормативне, али и све друге претпоставке да би се превентивно, али и на други начин спречило угрожавање тог права, загарантованог међународним споразумима и националним законодавством. Ако буде усвојен модел новог Закона о заштити података о личности очекују нас значајне промене. С обзиром на наведено, у раду ће бити анализирана проблематика примене видео надзора и сличних средстава, с посебним освртом на правну регулативу.

Кључне речи:
видео надзор, субјективни ризик, приватност, правна регулатив, безбедност саобраћаја

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
28.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


Финални рад

Copyright © 2016 confOrganiser.com. All rights reserved.
BitLab