VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

Повезаност степена депресивности и ставова према безбедности саобраћаја

Аутори:
1. Ђорђе Петровић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Gordana Calić, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Високог Стефана 2, Београд, Serbia


Апстракт:
Човек представља најважнији фактор у систему човек-возило-пут-окружење и као такав предмет је многобројних истраживања. Сходно томе да у минимум 50% суицида спадају особе са депресијом и да ове особе имају 25 пута већи ризик да ће извршити самоубиство у односу на општу популацију, испитивање специфичне повезаности депресије и безбедности саобраћаја је од посебног значаја. У досадашњим истраживањима у свету утврђено је да су особе са депресивним поремећајем склоније ризичном понашању у саобраћају у односу на општу популацију. Циљ овог рада био је да испита повезаност степена депресивности и ставова према безбедности саобраћаја с обзиром на то да постоји недовољан број радова посвећених изучавању ове теме на нашем подручју, а који би могли да допринесу доношењу превентивних мера безбедности. С обзиром на то да се почетак депресије обично везује за ране двадесете или тридесете године, као и да су саобраћајне незгоде водећи узрок смртности међу младима, узорак истраживања чине млади на подручју Републике Србије, узраста између 17 и 30 година, оба пола. За прикупљање података коришћена је Бекова чек листа когниција (CLC) за процену степена депресивности и део упитника SARTRE 4 за испитивање ставова према безбедности саобраћаја.

Кључне речи:
фактор човек, депресија, безбедност саобраћаја, млади

Тематска област:
Безбједнији учесници у саобраћају

Датум пријаве сажетка:
27.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад Презентација

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab