VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

КОНЦЕПТ ЛОКАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - СТУДИЈА ПРИМЕРА СТРАТЕГИЈА ГРАДА ВАЉЕВО

Аутори:
1. Борис Антић, Serbia
2. Zoran Jevđenić, MUP, Serbia
3. Нина Васиљевић, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Serbia


Апстракт:
За успешно управљање безбедношћу саобраћаја веома је важан процес израде, усвајања и примене стратегије безбедности саобраћаја, као и праћење достизања циљева из стратегије. Неопходно је да стратегија безбедности саобраћаја буде заснована на квалитетним и поузданим подацима, као и на науци. Исто тако, веома је важно да доносиоци одлука у локалним заједницама буду упознати са процедурама које је потребно испоштовати. Процес формирања стратегије безбедности саобраћаја је веома сложен процес и подразумева неколико корака. Аутори се залажу за став да је од документа стратегије много важнији процес и активности које прате припрему стратегије. У раду је анализиран процес припреме и усвајања стратегије безбедности саобраћаја града Ваљева. Сагледане су активности у току припреме стратегије, извучени одговарајући закључци, односно припремљен предлог мера који може бити користан за друге локалне самоуправе. Описаним, савременим приступом увећавају се шансе за квалитетно и ефикасно управљање системом безбедности саобраћаја, односно за успешно спровођење стратегије и достизање зацртаних циљева.

Кључне речи:
безбедност саобраћаја,управљање безбедношћу саобраћаја,локална стратегија,Ваљево

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
23.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад Презентација

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab