VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

ФАКТОРИ РИЗИКА ВОЖЊЕ ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА ВОЗАЧА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА

Аутори:
1. Emir Smailović, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Крсто Липовац, Криминалистичо-полицијска академија Земун, Serbia
3. Далибор Пешић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
4. Борис Антић, Serbia


Апстракт:
Од 2015. године, у Србији је започет нови начин евидентирања саобраћајних незгода, при чему се евидентира значајан број података повезаних са понашањем учесника незгоде. Поред осталих, током 2016. године у Србији евидентирани су подаци возача учесника саобраћајних незгода: о коришћењу сигурносног појаса; алкохолисаности; обележјима места незгоде. Од почетног броја око 60.000 возача учесника саобраћајних незгода у Србији, обрадом и прелиминарном анализом избачено је око 40.000 записа, због различитих недостатака. На основу података о возачима учесницима саобраћајне незгоде, у овом раду је извршена анализа повезаности индикатора који се односе на алкохол и осталих фактора ризика, као што су пол, старост, возачког искуство, употреба сигурносног појаса, тежина последица, одговорност за настанак незгоде и слично. Статистичке корелације односа индикатора безбедности саобраћаја повезаних са возачем истраживане су одговарајућим регресионим моделима. Истраживање је показало да је мала вероватноћа да ће возач користити сигурносни појас уколико учествује у саобраћајној незгоди под утицајем алкохола.

Кључне речи:
алкохол,фактори ризика,возач,логистичка регресија,саобраћајна незгода

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
23.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab