VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

ПРОФИЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У СКЛАДУ СА ПОДАЦИМА ПРИКУПЉЕНИМ ЗА ГЛОБАЛНИ ИЗВЈЕШТАЈ О СТАЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ НА ПУТЕВИМА СВЈЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 2009, 2013 И 2015

Аутори:
1. Милан Илић, Ministarstvo saobraćaja i veza - Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Alen Šeranić, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
У септембру 2015. године Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је Циљеве одрживог развоја међу којима и Циљ 3.6. о смањењу броја смрти и повреда изазваних саобраћајним незгодама за половину 2020. године. Циљ рада је анализа активности које је Република Српска остварила у достизању овог циља и побољшању безбједности саобраћаја спровођењем препорука Глобалног плана Декаде акције за безбједност на путевима 2011-2020. Спроведене активности су анализиране кроз призму података и резултата прикупљених у сврху припреме Глобалног извјештаја Свјетске Здравствене Организације о стању безбједности на путевима I, II, III и IV. Резултати овог рада указују да је у Републици Српској постигнут одређени напредак у евиденцији података, креирању и имплементацији законске регулативе и различитих превентивних активности. Крајњи циљ рада јесте сагледавање мјера за унапређење постојећег стања у оквиру кључних стубова система безбједности саобраћаја и потреба за бољом мултисекторском сарадњом на њиховом спровођењу.

Кључне речи:
безбједност саобраћаја, законска регулатива, превентивне активности

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
20.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab