VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

АНАЛИЗА ПОВЕЗАНОСТИ ИНДИКАТОРА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋА И РЕЛАТИВНИХ ПОКАЗАТЕЉА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

Аутори:
1. Далибор Пешић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Serbia
2. Борис Антић, Serbia
3. Ивана Станић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Најистакнутији релативни показатељи или коначни релативни показатељи у безбедности саобраћаја су такозвани „јавни“, „саобраћајни“, „колективни“ и „динамички“ ризик. Ови показатељи се најчешће користе за описивање нивоа безбедности саобраћаја на одређеним територијама, путевима или деоницама путева. Такође, користе се и у мапирању ризика у саобраћају. Међутим, поред коначних релативних показатеља у безбедности саобраћаја се за оцену стања користе и вредности индикатора безбедности саобраћај. На основу вредности индикатора се уочава где на посматраном подручју треба додатно радити како би се стање целокупног система унапредило. Индикатори представљају хуманији начин за анализу и праћење стања безбедности саобраћаја, јер се стање безбедности саобраћаја може пратити и унапређивати пре нестанка саобраћајне незгоде. У овом раду биће анализирана повезаност индикатора безбедности саобраћаја и коначних релевантних показатеља безбедности саобраћаја.

Кључне речи:
Јавни ризик,саобраћајни ризик,индикатори,безбедност саобраћаја

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
11.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab