VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

PRIMENA GIS-A U PROSTORNO-VREMENSKOJ ANALIZI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA PEŠACIMA

Аутори:
1. Miloš Pljakić, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Serbia
2. Boško Matović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka::, Serbia
3. Dragan Jovanović, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду::Трг Доситеја Обрадовића 6, Serbia
4. Aleksandar Bulajić, Visoka tehnicka skola strukovnih studija u Novom Sadu, Skolska 1, Serbia
5. Spasoje Mićić, Ministry of Transport and Communications, Republic of Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Апстракт:
Geografski informacioni sistem (GIS) je popularan alat za vizuelizaciju saobraćajnih nezgoda kao i za njihovu prostornu analizu. Prostorna analiza saobraćajnih nezgoda je od velikog značaja za shvatanje i razumevanje uslova nastanka nezgode kako bi se planirale preventivne aktivnosti na određenoj lokaciji. Jedna od najčešće primenjih tehnika je Kernel metoda koja se koristi za identifikaciju lokacija sa visokom gustinom saobraćajnih nezgoda. U ovom radu predstavljena je prostorno-vremenska analiza saobraćajnih nezgoda sa nastradalim pešacima u urbanom području grada Novog Sada. U analiziraniom periodu od tri godine, 2008-2010. dogodilo se 549 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali pešaci. Cilj rada je da se identifikuju lokacije sa visokom gustinom saobraćajnih nezgoda sa nastradalim pešacima primenom mrežne Kernel metode u okviru programskog paketa ArcGIS 10.1.

Кључне речи:
Saobraćajne nezgode,GIS,Prostorna anaiza,Pešaci

Тематска област:
Безбједниjи путеви

Датум пријаве сажетка:
10.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab