VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“


26 - 27.10.2017.

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ПОГЛЕДУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Аутори:
1. Драган Обрадовић, Виши суд у Ваљеву, Serbia
2. Nenad Vujić, Правосуднa академијa, Serbia


Апстракт:
Почетак примене новог Законика о кривичном поступку у судовима опште надлежности у Републици Србији од 1.10.2013.године донео је значајне новине. Једна од најважнијих је да су истрагу почели да воде надлежни јавни тужиоци. Без недовољно припрема а многи од њих и без довољно искуства када су у питању увиђаји саобраћајних незгода препустили су да увиђаје најчешће обављају припадници саобраћајне полиције. Правосудна академија, институција за образовање кадрова у правосуђу Републике Србије препознала је значај добро обављеног увиђаја као предуслова за брзо и ефикасно спровођење истраге поводом саобраћајне незгоде. Због тога, организовала је заједничку обуку јавнихтужилаца и припадника саобраћајне полиције у погледу различитих аспеката и проблема који се односе на увиђаје поводом саобраћајних незгода. Обука је одржана у периоду новембар 2015. – мај 2017.године у свим седиштима виших судова односно полицијских управа. У овом раду приказали смо неке од најважнијих резултата обука према подацима који су добијени кроз евалуационе листова Правосудне академије али и кроз резултате добијене попуњавањем анонимне анкете. Овај пројекат је према општем мишљењу полазника обука оправдао улогу и афирмисао потребу за специјализацијом знања из области безбедности саобраћаја на путевима од стране носилаца јавно-тужилачких функција, полицијских службеника и судија. Резултати добијени анализом анкете могу бити добра полазна основа за обуку јавних тужилаца и судија заједно са припадницима саобраћајне полиције у Републици Српској, али и другим деловима Босне и Херцеговине.

Кључне речи:
правосудни органи, полиција, безбедност саобраћаја на путевима, анкета, истрага

Тематска област:
Управљање безбједношћу саобраћаја

Датум пријаве сажетка:
08.06.2017.

Конференцијa:
VI Међународна конференција
„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“

Рад за рецензију Рецензија Финални рад

Copyright © 2017 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab