ADSORPCIJA DIETILETERA IZ GASNE FAZE NA MORDENITU

1. Rada Petrovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Branko Škundrić, Academy of science and arts of the Republic of Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Jelena Penavin-Škundrić, Природно-математички факултет Бања Лука, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Дарко Бодрожа, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Zora Levi, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Slavica Sladojević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U radu je ispitana adsorpcija dietiletera iz gasne faze na dva zeolita, mordenitu (NaM) i H-formi mordenita (HM) u području pritiska <5000 Pa i na 300 K. Adsorpcija je eksperimentalno ispitivana korištenjem volumetrijske metode.
Adsorpcija dietiletera na NaM i HM u ovom području pritisaka daje adsorpcionu izotermu Tipa III koja je karakteristična za slabu adsorbat-adsorbens interakciju. Klasična interpretacija izoterme Tipa III je da slaba adsorbat-adsorbens interakcija uzrokuje mali iznos adsorpcije na niskom relativnom pritisku, ali kada se molekule adsorbata adsorbuju, adsorbat-adsorbens interakcije potpomažu adsorpciju narednih molekula adsorbata, tako da adsorpcija raste sa porastom relativnog pritiska.
Nađeno je da, pod uslovima razmatranim u ovom radu, HM ima veći adsorpcioni kapacitete od NaM. Razlike u adsorpcionom kapacitetu pripisuju se razlikama u specifičnoj površini i jačini aktivnih centara ova dva zeolita. Eksperimentalno dobijeni rezultati za oba adsorbensa fitovani su prema Frojndlihovom modelu.

Кључне речи: adsorpcija; dietileter; mordenit; adsorpcione izoterme.

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 12.08.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове