Сумирани резултати концентрација радона и торона у школама Скопљa (Република Северна Македонија) и Бања Луке (Република Српска)

1. Zdenka Stojanovska, Faculty of Medical Sciences, Goce Delčev University Stip, Macedonia
2. Zoran Ćurguz, Saobraćajni fakultet Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Predrag Kolarž, Institute of Physics, University of Belgrade, Serbia
4. Zora S. Zunić, Vinca Institute of Nuclear Sciences, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Радон (222Rn) и торон (220Рн) су природни радиоактивни гасови који се генеришу у терестријалним материјалима. Они су главни извори излагања становништва јонизујућем зрачењу у затвореном простору широм света. Разлике у периоду полураспада 222Rn (Т1/2 = 3,8 д) и 220 Rn (Т1/2 = 55,6 s) доводе до њиховог различитог понашања у просторијама. До сада, је извршено неколико испитивања 222Rn и 220Rn у Северној Македонији, почевши од мерења у становима 2008. године и настављајући са мерењима у школама током 2012. Испитивања радона у Републици Српској започела су касније (у 2011. години) истовременим мерењима 222Rn и 220Rn. у становима и школама града Бања Луке. Овај рад, као резултат заједничке сарадње, указује на резултате и опште закључке добијене мерењима 222Rn и 220Rn у главним градовима обе државе. У оба града мерења су извршена помоћу Raduet - нуклеарних трагових детектора; распоређених на растојањима од зида: > 0,5 m (Скопље) и 0,2 m (Бања Лука); и изложених у периоду: март 2012 - мај 2012 (Скопље) и април 2011 - мај, 2012 (Бања Лука). Резултати концентрацијa 222Rn и 220Rn у оба града имају log-нормалну дистрибуцију. Средња геометријска вредност 222Rn од 71 Bq/m3 у Скопљу je већа него у Бањалуци (ГС = 50 Bq/m3). Између осталих фактора који утичу на варијације 222Rn, та се разлика може повезати са различитим временима излагања детектора. Даље, дисперзија резултата 222Rn у сваком граду изражена геометријском стандардном девијацијом је релативно мала: ГСД = 2,13 (Скопље) и ГСД = 2,11 (Бања Лука) што указује на релативно хомогене скупове података. Концентрације 220Rn у Бања Луци (ГС = 51 Bq/m3) биле су веће него у Скопљу (ГС = 11 Bq/m3). Очигледно је да у случају 220Rn, период изложености није играо значајну улогу. Један од разлога ове разлике могао би бити положај детектора као и различити грађевински материјали у школама. Супротно томе, дисперзија резултата 220Rn у Скопљу (ГСД = 3,38) je била већа него у Бања Луци (ГСД = 2,07).

Кључне речи: радон; торон; гас; школа.

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 01.08.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове